هیات نظارت در آموزش عالی استان البرز- موسسه های پژوهشی
موسسه های پژوهشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/5/15 | 
 
ردیف نام موسسه نوع موسسه سایت
۱ پژوهشگاه مواد و انرژی پژوهشگاه www.merc.ac.ir
۲ پژوهشگاه استاندارد پژوهشگاه www.standard.ac.ir
۳ پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی پژوهشگاه www.abrii.ac.ir
۴ پژوهشگاه توسعه صنایع شیمیایی پژوهشگاه http://irdci.acecr.ac.ir
۵ موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی پژوهشگاه www.rvsri.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه هیات نظارت در آموزش عالی استان البرز:
http://khu.ac.ir/find-105.24162.55712.fa.html
برگشت به اصل مطلب